Hvordan oppstår armeringskorrosjon i betong?

Betong består av hovedkomponentene sand⁄stein, sement og vann. Det som gir betongen styrke, er at vann og sement til sammen danner en sementpasta. Denne pastaen omsluttes av sand og stein, og det er i denne prosessen vi får det vi definerer som "herding" av betong.


Jern som ligger ute, begynner å korrodere. Når jern støpes inn i betong, blir det beskyttet av sementpastaen. Pastaen har et såkalt basisk miljø, med pH–verdi 12,5 – 14 (nøytralt er pH–verdien 7).


Når jern ligger i et miljø med høy pH–verdi, dannes en tynn, usynlig hinne som består av en oksydfilm på jernets overflate.

Selv om betong i utgangspunktet er et bestandig bygningsmateriale, vet vi at det oppstår skader på armert betong. Den vanligste årsaken til at betongen blir skadet, er at armeringsjernet korroderer.


"Hinnen" brytes ned og jernet kan begynne å korrodere når:

  • betongen karbonatiserer – pH–verdien i betongen synker til <10
  • når klorider (salt) trenger inn til armeringsjernet
  • syrer bryter ned "hinnen"
  • Noen tilslag ⁄sand⁄stein) reagerer med sementpastaen og danner svellende produkter som får betongen til å sprekke opp
  • betongen over jernet er skallet av som følge av ytre fysiske påkjenninger
  • klorider er tilført betongen under produksjon
  • kombinasjoner av overnevnte og andre årsakssammenhenger virker inn