HMS

Våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs

Selskapet ønsker at ansatte og deres familier skal oppleve trivsel og føle trygghet for liv og helse i arbeidsforholdet. En høy HMS–standard gir sterke bånd mellom ansatte og bedrift, noe som igjen gir økt trivsel og dermed redusert fravær.

Det er nødvendig å opprettholde en høy HMS–standard for å oppnå optimal drift, som følgelig også er en forutsetning for bedriftsøkonomisk lønnsomhet over tid. Kravene til en høy HMS–standard vil i et moderne samfunn alltid være i forandring. Vårt mål er at vi til enhver tid skal være blant de fremste i vår bransje i denne prosessen.

Smørholm har HMS–bestemmelser og internkontrollrutiner som er i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Smørholm plikter til enhver tid å sette seg, sine ansatte og underleverandører inn i gjeldende HMS–bestemmelser. Smørholm er tilknyttet bedriftshelsetjeneste gjennom Stamina Helse.

Medarbeidermål

  • Vår virksomhet skal planlegges og gjennomføres med en grunnleggende forståelse og aksept for at skader på personer, arbeidsmiljø og materialer samt produksjonstap skal unngås.
  • Våre medarbeidere skal ha en atferd som setter gode eksempler og sikrer positive holdninger i forhold til HMS.
  • Våre ledere skal være involvert og synlig i HMS–arbeidet.
  • Vi skal alltid ha en høy grad av beredskap slik at vi kan minimere skader og tap dersom en ulykke skulle skje.

Miljømål

Smørholm jobber kontinuerlig med å innrette seg etter de krav som samfunnet og våre kunder ønsker av oss. Vi arbeider systematisk for å redusere forretningsdriftens belastninger på det ytre miljø og bli klimanøytral.